Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

Градско веће расписало је јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији града Врања за период од 1. октобра до 31. децембра. Циљ је унапређење рада спортских удружења и развој спорта у свим сегментима.

На основу  члана 44. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 137. и 138.  Закона о спорту („Службени гласник РС” бр. 24/11), Одлуке о измени одлуке о буџету града Врања  за 2016. годину («Службени гласник града Врања», број 27/16), члана 11. Правилника о финансирању активности у области спорта на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“, број 2/2013), члана 2.Правилника о критеријумима и мерилима за оцену Програма редовних и посебних активности спортских и других организација на територији града Врања, („Сл.гласник града Врања“, број 2/2013), члана 6.став 1. тачка 11., члана 63. и 65. Пословника Градског веће града Врања („Службени гласник града Врања“, број 20/2016), Градско веће града Врања на седници одржаној дана: 23.09.2016.године,  расписало је

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за финансирање потреба у области спорта на територији града Врања у 2016. години

за период од 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год.

1.САДРЖАЈ КОНКУРСА

1.1. Програми редовних такмичарских активности спортских удружења

Циљ: унапређење рада спортских удружења

1.2. Програми посебних активности спортских удружења

Циљ: развој спорта у свим сегментима

О б л а с т:

- школска спортска такмичења,

- рад са младим спортским талентима,

- спортске активности деце и омладине,

- повећање броја едукативних активности (побољшање приступа спорту),

- смањење насилног понашања деце и омладине,

- побољшање здравственог стања деце и омладине,

- спортска рекреација и „спорт за све“,

- промоција спорта као здравог стила живота,

- организовање и спровођење акција које служе активирању појединаца у рекреативном вежбању у оквиру слободног времена(масовне акције),

- спортске активности особа са инвалидитетом,

 - организација и одржавање спортских такмичења од значаја за град Врање,

 - организација и одржавање манифестација у области спорта од значаја за Град,

 - одржавање и коришћење спортских објеката.

Средства за програме по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Града Врања за 2016. годину.

2. Критеријуми за подносиоца пријаве

Предлоге програма редовних/посебних активности могу да доставе, сходно Закону о спорту, спортска удружења односно недобитне организације организоване на основу статута и основане ради остваривања заједничког циља у области спорта (у даљем тексту: спортска удружења).

2.1. Спортско удружење које подноси програм редовних/посебних активности, треба :

 • да је регистровано у складу са законом;
 • да има седиште на територији града Врања;
 • да је члан Спортског савеза града Врања;
 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма редовних/посебних активности;
 • да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са спортским

правилима;

 • да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање делатности које су у вези

са предлогом програма;

 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
 • Учествује у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са спортским правилима (првенство Србије или Куп Србије),
 • Ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене стручне квалификације за рад у спорту,
 • Има обезбеђен простор за реализацију програма редовних активности.

2.2. Програм редовних/посебних активности треба у погледу квалитета, садржине и природе да

испуњава следеће критеријуме:

 • да је у оквирима потреба у области спорта, утврђених законом;
 • да је од локалног значаја, односно од интереса за Град и да има значајан и дуготрајан утицај

на развој спорта у граду Врању;

 • да је у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног

савеза у области спорта;

 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма редовних/посебних активности;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника, најмање једног спортског стручњака

који има законом предвиђене квалификације у области спорта и потребне ресурсе за реализацију програма;

 • да се, по правилу, реализује у текућој години.

3. Критеријуми у погледу трошкова реализације редовних/посебних активности

Програмом редовних/посебних активности могу бити предвиђени искључиво трошкови реализације који су оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације редовних/посебних активности.

3.1.Оправдани директни трошкови нарочито обухватају следеће трошкове:

 • куповину и изнајмљивање опреме, реквизита и справа;
 • закуп простора за спортске активности;
 • ангажовања спортских стручњака који реализују програм редовних/посебних активности,
 • судијских такси и котизације за такмичења;
 • регистрације;
 • осигурања спортиста;
 • редовне лекарске прегледе спортиста;
 • превоз спортиста на припреме и такмичења;
 • одржавање и коришћење спортских објеката;
 • и други трошкови који су неопходни за реализацију програма редовних/посебних активности:
 • информисање јавности, штампање публикација и материјала, комуникације, спортско-медицинско и
 • спортско-стручно и научно саветовање, набавка стручне литературе.

Међусобна права и обавезе између спортске и друге организације чији је програм утврђен Годишњим програмом финансирања потреба у области спорта и града Врања, ближе ће се уредити уговором о додели дотације за реализацију програма.

4. На основу овог јавног конкурса, биће распоређена преостала средстава у буџету града Врања за 2016.годину за  финансирање потреба у области спорта на територији града Врања за период од 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год.

5.Пријављивање

Подносилац пријаве на конкурс за редовне такмичарске активности и посебне активности обавезан је да достави следећу документацију:

Основна документација:

1.Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији Града у 2016. Години, (период од 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год.) 

2.Програм редовних такмичарских активности односно програм посебних активности у 2016. години, (период од 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год.)

Пратећа документација:

3.Копија финансијског извештаја и закљулни лист закључно на дан 31.08.2016. године.

4.Копија решења уписа у регистар удружења и друштава и савеза у области спорта,

5.Копија одлуке о именовању лица овлашћеног за заступање клуба,

6.Копија потврде података гранског савеза са подацима (број селекција, ранг такмичења, пласман по селекцијама, укупан број регистрованих играча).

5.1. Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти са назнаком НЕ ОТВАРАТИ

Пријава се шаље поштом на адресу:

Град Врање

Градска управа

Комисија за оцену и избор програма у области спорта града Врања

Краља Милана 1,

17 500 Врање

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

Пријава за Јавни конкурс за финансирање потреба у области спорта на територији града Врања  у 2016. години за период од 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год.

Назив подносиоца пријаве

Адреса подносиоца пријаве

Назив програма

Назнаку: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА

Крајњи рок за пријем пријава је  15 дана од дана објављивања у недељном листу “Врањске“.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног термина (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

Тест

Tuesday the 18th. Спортски савез града Врања 2013.