Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

ОБАВЕШТЕЊЕ

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ГОДИШЊИХПРОГРАМA У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ВРАЊУ ЗА 2022.ГОДИНУ

  

Спортске организације могу своје годишње пограме пријавити за суфинансирање средствима из буџета Града, преко Спортског савеза града Врања, у року од 27.04.2021. до 11.05.2021.године. 

II Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 2. Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању Службени гласник града Врања 23/18), остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:

          1. За тачке 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 и 16. на годишњем нивоу (у даљем тексту : годишњи програм);

          2. За тачке 4,9,10,11 и 15, по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).

          Предлози годишњих и посебних програма подносе се према програмском календару у складу са Законом.      

          Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова подноси територијални спортски савез.

          Носиоци програма који поднесу годишњи програм којим су обухваћени и посебни програми не могу за исте активности да поднесу и посебан прогам по јавном позиву.

          Предлоге посебних програма по јавном позиву подносе носиоци тих програма.

        

 III    КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

          Носилац програма мора да:

1.  буде уписан у одговарајући регистар инационалну евиденцију у складу са Законом;

 1. искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 2. да има седиштена територији Града Врања;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма;
 4. да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
 5. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме, осим у случају да програм подноси први пут;
 6. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом и
 7. располаже капацитетима за реализацију програма.

        Носилац програма не може да:  

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,и
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

       IV    КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУИЗБОРАИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:

      1.да доприноси остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Врања, утврђених Законом;

2.да је у складу са Законом, подзаконским актима,Стратегијом развоја спорта уРепублици Србијии aктима Града Врања;

      3. да је од значаја за Град;

      4.да је у складу са спортским правилима и принципима надлежног националног гранског спортског савеза;

       5.да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;   

       6.да се реализује на територији Града Врања, осим програма припрема и учешћа на такмичењима;

       7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду;

       8. да ће се реализовати у текућој години;

 1. да је предвиђено фазно (у ратама) суфинансирање програма, који се реализују у дужем временском периоду и

Ближи критеријуми за  програме прописане чланом 2. тач. 5) и 8) Правилника:

     1)   статус спорта на националном и међународном плану;

     2)   традиција спортске организације у Граду;

     3)   ранг такмичења;

     4)   постигнути резултати;

     5)   број такмичарских екипа у редовном систему такмичења,и

     6)   број ангажованих стручњака са адекватним образовањем.

Комисија ће приликом оцене програмапрописане чланом 2. тач. 5) и 8) Правилника, осим броја бодова које је спортска организација остварила применом поменутих критеријума и мерила, узети у обзир и следећепосебне критеријумеи мерила:

     1)  број неопходних такмичења које прописује надлежни грански савез;

     2)обавезан број такмичара који учествују у такмичењима према пропозицијама надлежног гранског савеза и

     3)висина средстава за набавку неопходне спортске опреме која се користи за такмичења у одређеној спортској грани.

   Додатникритеријуми за програме прописане чланом 2.тач.8) Правилника:

1)    популарност спорта на градском, националном и међународном плану;

    2)  масовност такмичарског и рекреативног бављења спортом на градском, националном и међународном плану;

    3)     допринос афирмацији Града на националном и међународном плану;

    4)    број запослених спортских стручњака, стручњака у спорту и других запослених са адекватним образовањем;

    5)    постигнути резултати на међународним клупским такмичењима у прошлости.

Ближи критеријуми за програме прописане чланом 2. тач. 1), 3), 5), 6), 8), 12), 13) и 14) Правилника:

    1)    квалитет програма;

    2)     могућност квалитетне реализације програма;

    3)    утицај програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Граду;

    4)    могућност реализације програма у току једне буџетске године и

    5)    сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације.

  

            V   ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

           Основна документација:

 1. пропратно писмо, и
 2. образац предлога програма- образац број 1,

            Пратећа обавезна документација:

1. копија решења о регистрацији организације или изјава да нема промена;

2. копија решења о додели ПИБ-а (само ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији);

3. извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава или изјава  да је већ достављен;

4. копија статута или изјава да нема промена;

5. ЦД са предлогом програма;

6. копија решења о упису у матичну евиденцију;

7. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину;

8. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма;

9. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма;

10. изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 5. и 133. ст. 5. Закона о спорту;

11. потврда да је носилац програма члан националног гранског савеза

12. календар такмичења надлежне националне спортске федерације;

13. изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму (образац из Правилника);

14. План термина и документ о коришћењу спортског објекта,

15. извод из НБС о стању рачуна код Управе за трезор,

16. остала документација наведена у одговарајућем обрасцу пријаве (нпр.лиценце или дипломе за тренере, уговори за тренере,жребне и стартне листе и билтени и сл.)

Обрасце за годишње програме, подносиоци програма могу преузети са званичног сајта Града Врања.

                                           

Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође у електронској форми (CD).

                                                                                 

Целокупна основна и пратећа документација као и CD, морају бити достављени у једној коверти или пакету, у супротном, неће бити узета у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).

            

Предња страна коверте мора да садржи назнаку са следећим подацима:

-       име и адреса подносиоца предлога програма, и

-       назив програма.

    Пријава се може доствити лично или поштом на адресу: Спортски савез града Врања, ул.Партизанска бр.17А.         

          VI   ОСТАЛЕ ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

       Пре достављања предлога Комисији Града, Спортски савез града Врања, утврђује рок до кога му спортске организације са територије Града достављају своје предлоге програма и о томе их обавештава у писаном облику. Уколико Спортском савезу града Врања, спортска организација не достави свој предлог програма израђен у утврђеном року оставиће joj се, у оправданим случајевима, накнадни рок до 8 дана за достављање предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та спортска организација одустала од предлагања својих програма.

      Спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењимa,кориговањима или допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну предлога програма.Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење,не искоригује предлог програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну документацију до рока за достављање предлога програма Управи, сматраће се да је та спортска организација одустала од предлога свог програма.

      У првој фази Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и информисање, врши административну (формалну) проверу предложених програма и оцену испуњености прописаних услова и критеријума у погледу организације носиоца програма и форме програма.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ ОДСЕК ЋЕ ОДБИТИ У ПОСТУПКУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И КОМИСИЈА ИХ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

    У другој фази Комисија врши оцену програма на основу Табеле вредновања прописане Правилником.Само предлози програма који буду вредновани са више од 60 бодова по Табели вредновања, биће узети у даље разматрање и вредновани у погледу испуњености ближих критеријума.

По извршеној оцени приспелих програма Комисија сачињава предлог одобравања програма и доставља га Градском већу и предлаже одобравање или неодобравање програма.

          Градско веће доноси решење о одобравању програма.     

Са носиоцем одобреног програма Градоначелник, или лице које он овласти, закључује уговор о реализацији програма, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Добијена средства из буџета Града Врања морају бити употребљена најкасније до 31.12.2022. године.

Носилац програма је у обавези да Одсеку за образовање културу спорт и омладину, на захтев, у року који је предвиђен уговором, а најмање једном годишње, достави извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Град, као и извештај ревизора о испуњености уговорних обавеза.

Засведодатне информацијезаинтересовани  семогу обратитиСпортском савезу града Врања, на телефон 410-437.

Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Града Врања, огласној табли Градске управе града Врања и на огласној табли Спортског савеза града Врања.

Број: 031-39/2021-17

Датум:23.04.2021.год.                                             

                                                                                               Градоначелник

                                                                                     др Слободан Миленковић

Тест

Tuesday the 16th. Спортски савез града Врања 2013.