Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

Спортске организације могу своје годишње пограме пријавити за суфинансирање средствима из буџета Града, преко Спортског савеза града Врања, у року од 27.04.2021. до 11.05.2021.године. Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође у електронској форми (CD). Предња страна коверте мора да садржи назнаку са следећим подацима: -       име и адреса подносиоца предлога програма, и -       назив програма. Пријава се може доствити лично или поштом на адресу: Спортски савез града Врања, ул.Партизанска бр.17А.         Прилози уз предлог програма од редног броја 1 закључно са редним бројем 21 су обавезни.

                  

ГРАД ВРАЊЕ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТАУ ГРАДУ ВРАЊУ, КОЈЕ ПРЕДЛАЖE ТЕРИТОРИЈАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ

У 2022. ГОДИНИ

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: .....................

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Пун назив Спортски савез града Врања
Седиште и адреса Врање, ул. Партизанска бр.17А
Број телефона 017/410-437
Факс 017/410-437
Mejл sportskiОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Интернет страна (Wеб страна) www.ssgv.org.
Особа за контакт (име, презиме, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон Братислав Антић, Партизанска 17А,0691350092,sportskisavezgradavranja@hotmail.rs

2. ПОДАЦИ О СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив
Скраћени назив
Седиште и адреса
Број телефона
Факс
Мејл
Интернет страна (Wеб страна)
Број рачуна код Управе за трезор
Број   текућег рачуна, назив и адреса пословне банке
Порески идентификациони број и матични број
Датум уписа и број под којим је уписана у матичну евиденцију
Година оснивања организације
Особа за контакт (име, презиме, адреса,мејл, телефон, мобилни телефон)
Грана /област спорта
Категорија спорта у Националној категоризацији спортова
Орган код кога је организација регистрована и регистарски број
Име и презиме, функција, датум избора и дужина мандата лица овлашћеног за заступање, адреса, мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника органа управе организације, адреса, мејл и телефон
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортиста
Број регистрованих и број категорисаних (по категоријама) спортских стручњака

Укупан број запослених

-Стални радни однос

-По уговору

Датум одржавања последње изборне скупштине
Датум одржавања последње седнице Скупштине
Укупни приходи у претходној години
Укупни приходи у претходној години из јавних прихода (сви извори), укључујући и јавна предузећа и др. организацие којима је оснивач Град или Република Србија
Планирани приходи у текућој години
Да ли   постоје ограничења у коришћењу имовине и обављању делатности (стечај, ликвидација, забрана обављања делатности)
Да ли организација има у току судске и арбитражне спорове (које и вредност спора)
Да ли је организација у последње три године правноснажном одлуком кажњена за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту
Да ли организација има блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној години финансиран из јавних прихода, датум подношења извештаја и да ли је реализација програма позитивно оцењена

                                                                             ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА

                                                                               ____________________________    

                   ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО БЛИЖИМ МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ВРАЊУ:

             -учешће спортских организација са територије Града у домаћим клупским такмичењима, и

-делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град.)

1. Статус спорта на националном и међународномплану ________________________

2. Традиција спорта у граду

Ред.бр. Критеријум Максимални број бодова
1 Спортске организације основане пре 50 година и више
2 Спортске организације од 25 до 49 година традиције
3 Спортске организације од 15 до 24 године традиције
4 Спортске организације од 5 до 14 година традиције
5 Спортске организације од 3 до 4 године традиције

3. Ранг такмичења

Ред.бр. Екипни спортови сениори јуниори Појединачни спортови сениори јуниори
1 I ниво I ниво
2 II ниво
3 III ниво II ниво
4 IV ниво
5 V ниво III ниво
6 VI ниво

4.Постигнути резултати*

*Попуњава се табела која одговара грани спорта

Ознаком X обележавају се резултати спортске организације

4.1. Екипни олимпијски спортови

Ред.

бр.

Екипни

спортови

Сениори Јуниори
I место I половина табеле II половина табеле I место

I половина

т абеле

II половина табеле
1 I ниво
2 II ниво
3 III ниво
4 IV ниво
5 V ниво
6 VI ниво
Титула првака државе или купа у сениорској/ јуниорско конкуренцији у последње четири год.

4.2. Појединачни олимпијски спортови

Ред

бр.

Сениори Јуниори

Екипно прво место или 4 медаље, од

тога 2 златне

Екипно прва половина табеле или 3 медаље одтога1 златна Екипно друга половина табеле или 3 медаље Екипно прво место или 4 медаље, од тога 2 златне Екипно прва половина табеле или 3 медаље о дтога1 златна Екипно друга половина табеле или 3 медаље
1 I ниво
2 II ниво
3 III ниво
Медаља са: БП, ЕК,ЕП,СК,СП, у сениорској/јуниорској конкуренцији у последње четири године

4.3. Екипни неолимпијски спортови

Ред.

бр.

Екипни

спортови

Сениори Јуниори
I место I половина II половина I место I половина II половина
1 I ниво
2 II ниво
3 III ниво
4 IV ниво
5 V ниво
6 VI ниво
Титула првака државе или купа у сениорској/јуниорско ј конкуренцији у последње четири године

4.4. Појединачни неолимпијски спортови

Ред.

бр.

Сениори Јуниори
Екипно I место или 4 медаље, од тога 2 златне Екипно I половина табеле или 3 медаље од тога1 златна

Екипно II половина табеле

или 3 медаље

Екипно I место или 4 медаље, од тога2 златне Екипно I половина табеле или 3 медаље од тога 1 златна Екипно II половинатабеле или 3 медаље
1 I ниво
2 II ниво
3 III ниво
Медаља са: БП, ЕК,ЕП,СК,СП, у сениорској/јуниорској конкуренцији у последње четири године

5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења __________________

6.Број ангажованих спортских стручњака_ _________________________укупно:

ДЕО 2/1

Oбласт задовољењa потреба и интереса грађана на коју се програм односи (заокружити област која је предлогом програма обухваћена):

 1. - члан 2. тачка 1) Правилника - подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

 1. - члан 2. тачка 5) Правилника - учешће спортских организација са територије Града у домаћим клупским такмичењима;

3) - члан 2. тачка 6) Правилника - физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

 1. - члан 2. тачка 8) Правилника -делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град;

 1. - члан 2. тачка 12) Правилника - едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

 1. - члан 2. тачка 13) Правилника - периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

 1. – члан 2. тачка 14) Правилника - унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста.

 1. – члан 2 тачка 15. Правилника – рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске актвиновсти и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

     

ДЕО 2/2

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

 1. 1.Назив програма (од 5 до 10 речи)

 1. 2.Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)

 1. 3.Износ који се потражује од Града

Укупни трошкови програма Износ који се потражује од Града % укупних трошкова програма који се тражи од Града

 1. 4.Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити:

 1. 5.Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати (максимално 14 страна) - Опис активности (максимум 9 страна) – навести хронолошки све активности које ће се реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у којима ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера.

 1. 6.Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):

6.1. Време почетка реализације

6.2. Време завршетка реализације

6.3. Активности по месецима

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Реализатор

(означавање се врши са X)

 1. 7.Учесници у реализацији програма:

 1. 7.1.Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

 1. 7.2.Број учесника (укупан број и број по категоријама-улогама у програму)

 1. 7.3.Тим који се предлаже за реализацију програма (по фунцијама)

 1. 7.4.Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког партнера
 2. 8.Очекивани резултати програма:

 1. 8.1.Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма (максимално 1 страна)

 1. 8.2.Опис резултата (максимално 4 страна) – резултати (користи које настају као последица успешно изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања.

 1. 9.Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и наменско коришћење средстава и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити унутрашња или спољна):

 1. 9.1.Како ће се пратити реализација програма?

 1. 9.2.Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

 1. 9.3.План евалуације - Које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

 1. 10.Финансијски план програма , по изворима прихода и врстама трошкова

Укупна вредност програма:

10.2. Нефинансијско учешће:

10.3. финансијски план програма

Потребна средства за реализацију програма:

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средстава
Министарство омладине и спорта
Друга министарства/државни органи (навести који)
Град/општина
Teриторијални спортски савез
Сопствена средства
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Трошкови реализације програма (бруто):

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ БР.ЈЕД. ЦЕНА по јединици УКУПНO
Директни трошкови
1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма
2. трошкови путовања (превоз) за друга лица која непосредно учествују у реализацији програма
3. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе,лопте и др.) и реквизита
4. трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну реализацију програма (струњаче, чамци, једрилице, гимнастичке справе, кошеви, голови и др.)
5. трошкови смештаја и исхране
6. трошкови котизације на учешћу на такмичењу
7. трошкови изнајмљивања простора,
8. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита
9. трошкови прилагођавања спортског објекта захтевима одржавања одређеног такмичења
10. хонорари лица која учествују у организацији програма
11. транспорт опреме и реквизита
12. осигурање врхунских спортиста спортских стручњака и спортиста репрезентативаца (Чл.21.Закона о спорту)
13. осигурање опреме потребне за непосредну организацију програма
14. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)
15. маркетинг и набавка као и штампање публикација и пропагандног материјала
16. лекови, суплементи и медицинска помагала
17. набавка средстава за опоравак спортиста, преписана од стране овлашћеног доктора
18. здравствени прегледи спортиста, лечење спортиста и медицинска едукација
19. антидопинг контрола и едукација
20. спровођење екстерне ревизије реализације програма
21. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
22. спровођење јавних набавки
23. набавка стручне литературе и компјутерских програма
24. трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног поступка
25. чланске обавезе према међународној федерацији
26. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу
27. изнајмљивање возила
28. куповина пехара, медаља, диплома и сл.
29. дневнице спортита и спортских стручњака који учлествују на припремама, односно међународном такмичењу
30. дневнице других лица која учествују у организацији програма
31. превоз опреме и реквизита
32. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију програма (оловке, папир и др.)
Укупни директни трошкови
Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних трошкова)
1. Зараде запослених код носиоца програма који не реализују непосредно програмске активности
2. остали трошкови (трошкови комуналних и ПТТ услуга, интернет и сл.)
Укупни оправдани индиректни трошкови
УКУПНО

НАПОМЕНА:Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма,у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма,материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова. Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1., 1.2, 1.3) у зависности од природе трошка. На пример трошкове путовања разделити према виду превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији програма разделити према називима радних места односно улози у реализацији програма; хонораре учесника у реализацији програма разделити према програмским целинама у којима су ангажовани, односно улози у рализацији програма; набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе), итд. Буџет програма може бити приложен и као посебна exell табела.

10.4. Динамички план коришћења средстава:

 1. 11.Како ће реализовање програма бити медијски подржано:

 1. 12.Посебне напомене:

ДЕО 3

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ПРЕДХОДНОЈ ГОДИНИ

са износом тражених и одобрених средстава

Р.бр. Област Назив програма Тражена средства

Средства одобрена у

претходној години

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДЕО 4

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Ред.

бр.

Врста прилога (обавезни)

Попуњава подносилац

(означити X)

Попуњава Управа Напомене
1. пропратно писмо
2. копија решења о регистрацији организације или изјава да нема промена
3. копија решења о додели ПИБ-а (само ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији)
4. извод из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава или изјава да је већ достављен
5. копија статута или изјава да нема промена
6. три примерка обрасца предлога програма
7. ЦД са предлогом програма
8. копија решења о упису у матичну евиденцију
9. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину
10. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма

11. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма
12. изјава да не постоје препреке из члана 118. ст. 5. и 133. ст. 5. Закона о спорту
13. потврда националног гранског савеза
14. календар такмичења надлежне националне спортске федерације

15 изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму (образац из Правилника)

16. лиценце или дипломе за тренере
17. уговори за тренере
18. План термина и документ о коришћењу спортског објекта

19. жребна, односно, стартна листа такмичења и завршни билтен такмичења на коме су постигнути резултати
20. писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно штампање или објављивање одређених промотивних материјала
21. извод из НБСо стању рачунакод Управе за трезор
  Други (необавезни) прилози
1. писмо препоруке
2. анализе, студије
3. прегледи података

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

   ______________________________

     

                                                                                                                                                                       

Део 5.

УПУТСТВА:

- При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и критеријуме из члана 119. Закона о спорту(„Службени гласник РС”, бр. 10/2016), услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/2016) и узслове и критеријуме из Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању („Сл. гласник града Врања“ број:23/18).

- Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава и област за коју аплицира) и које је   потписало лице овлашћено за заступање организације.

-   За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење     јавне набавке у складу са законом.

-   Из буџета Града Врања се финансирају само програми оних спортских организација преко којих се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду и које су чланови националних спортских савеза преко којих се остварује општи интерес у области спорта у складу са Законом.

- При састављању програма (попуњавању обрасца), активности које се рализују у оквиру програма треба груписати према областима потреба и интереса грађана у области спорта из дела 2/1.За сваку област спорта из дела 2/1 попуњава се посебано бразац. У оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљано списак активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма припрема и учешћа на великми међународним спортским такмичењима посебно се исказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за свако међународно такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са спортом деце.

-   Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3 дневнице у земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови.).

- Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл). Програм треба написати тако што се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-   Образац треба попунити фондом ариел 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.

-     Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА:

 1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Град Врање није у обавези да одобри и финансира предложени програм.
 2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни.
 3. Изјављујем да Град Врање може сматрати, у складу са Законом о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршим тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.

Место и датум: _______________________________

                                                           М.П.


Руководилац програма

_________________________

Лице овлашћено за заступање носиоца програма

_________________________                          

Тест

Tuesday the 16th. Спортски савез града Врања 2013.