Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

На основу члана 52. став 1. тачка а)Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“бр. 15/16 и 68/20) и члана 15 става 3 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 17. став 4. И члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12 – УС, 7/14, 44/14 и 30/18 – др. закон) на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др. Милан Јовановић Батут“

   Министар здравља доноси

                                                                    

                                                                       Н А Р Е Д Б У

           О измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у            

                                                   затвореном и отвореном простору

 

 

                

  1. У Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у отвореном и затвореном простору („Службени гласник РС“, број 100/20)у тачки 1. бр. „10“ замењује се бројем: „30“.
  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“

                                                                                          Број 512–02-9/30/3=2020-01

                                                                                 У Београду, 28.августа.2020. године

                                                                                                              Министар,

                                                                                                     Др. Златибор Лончар, с. р.

Тест

Thursday the 24th. Спортски савез града Врања 2013.